Rozgrywki

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


LICENCJE TRENERSKIE - C w sezonie 2019/2020

2019-10-22 12:06:23 - admin

Licencja jest ważna do dnia 31.08.2020 r.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYDANIA LICENCJI C:

oświadczenie o niekaralności (plik WORD)

wniosek o wydanie licencji i zobowiązanie licencyjne trenerów (plik WORD)

  •      dyplom trenera piłki ręcznej
    • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższej
    • zdjęcia
    • kopia certyfikatu udziału w kursokonferencji trenerskiej
    • potwierdzenie opłaty licencyjnej

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI C:

wniosek o wydanie licencji i zobowiązanie licencyjne trenerów (plik WORD)

Rachunek bankowy (do opłat za licencje trenerskie):

BANK MILLENIUM S.A  O/Gdańsk  Nr. 11 1160 2202 0000 0002 4928 2264 


Kwalifikacje szkoleniowe:
Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że podstawowym warunkiem uzyskania licencji trenerskiej ZPRP (kategorii A, B lub C) jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji szkoleniowych, potwierdzonych stosownym dokumentem.

Zgodnie ze znowelizowanym (Uchwała Zarządu ZPRP z dnia 29.06.2015 r.) Regulaminem wydawania licencji trenerskich ZPRP:

a) osoby wnioskujące o wydanie licencji mają obowiązek składania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie;

b) osoby wnioskujące o przedłużenie licencji mają obowiązek złożenia oświadczenia iż, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie.

Zmiany zostały wprowadzone po uzyskaniu opinii ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącej obowiązku spełnienia przesłanek zawartych w ustawie o sporcie (Art. 41 ust. 3).

Określono liczbę możliwych nieobecności na kursach doszkalających, osób występujących o wydanie licencji w trybie nadzwyczajnym. Jest to większa mobilizacja do wypełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w rozgrywkach ZPRP. Dyrektor Sportowy może wydać licencję trenera piłki ręcznej kategorii A lub B bez odbycia szkolenia w formie kursokonferencji doszkalającej (do 30 godzin), organizowanej przez ZPRP, EHF lub inne upoważnione przez Związek podmioty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie więcej niż przez dwa kolejne sezony sportowe.

KONTAKT: ANna linde  609-024-072
 

© Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl