Rozgrywki

Ligi wojewódzkie dzieci:

Licznik odwiedzin: 1 560 341

Polecamy:

Magazyn Trenera

Partnerzy:


Sport Wszystkich Dzieci 2011

2011-01-11 12:35:43 - admin
  
Wszystkie kluby prowadzące działalność w zakresie sportu dziecięco-młodzieżowego zapraszamy do wzięcia udziału w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport Wszystkich Dzieci” – kierunek piłka ręczna. Program ten oferuje zainteresowanym możliwość dofinansowania imprez sportowych, zaopatrzenia klubów w sprzęt sportowy, udziału kadry nauczycielsko - instruktorskiej w kursokonferencji szkoleniowej, udział zespołów dziecięcych i młodzieżowych w centralnym obozie „Sportowe Wakacje”.
W roku 2011 Ministerstwo Sportu i Turystyki podzieliło program na dwa etapy:
I.W pierwszym etapie konkursu:
a) dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – realizowanych w okresie od 01 lutego do 30 czerwca 2011r.
II.W drugim etapie konkursu:
a) dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – realizowanych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011r.
b) zaopatrzenie klubów w sprzęt sportowy,
c) udział kadry nauczycielsko – instruktorskiej w kursokonferencji szkoleniowej
d) udział zespołu w centralnym obozie „Sportowe Wakacje”.
Dofinansowanie organizacji masowych imprez sportowych (realizowanych w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2011):
Wniosek nadesłany przez klub dotyczyć powinien jedynie organizacji turnieju (zasięg krajowy) dla dzieci i młodzieży.
Wymagane są następujące dokumenty:
- wystąpienie organizatora turnieju poparte opinią Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej, zawierające nazwę imprezy, termin, kategorię, oraz wiek uczestników
- program i regulamin turnieju (koniecznie)
- preliminarz zawodów (załącznik nr 2)
- przewidywana ilość zawodników i osób towarzyszących
- podać telefon prywatny organizatora turnieju;  e-mail.
Uwaga: Pomoc finansowa ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki może obejmować jedynie następujące wydatki:
- koszty obsługi sędziowskiej, medycznej, technicznej, wynajem obiektów sportowych, transport, usługi wydawnicze oraz w bardzo ograniczonym zakresie zakup dyplomów i pucharów.
Pozostałe wydatki nie będą refundowane.
Termin przyjmowania wniosków 17.01.2011r.
Dofinansowanie organizacji masowych imprez sportowych (realizowanych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011):
Założenia jak wyżej.
Termin przyjmowania wniosków 9.02.2011r.
Zaopatrzenie w sprzęt sportowy:
Wnioski o pomoc sprzętową  w postaci bramek i piłek mogą składać kluby sportowe prowadzące zespoły dziecięco – młodzieżowe, które dotychczas nie otrzymały wspomnianej pomocy oraz kluby, które otrzymały ją przed 2005 rokiem.
Niezbędne dokumenty:
- wniosek klubu na odpowiednim druku potwierdzony przez Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej (druk w załączeniu).
- aktualna z br. kserokopia (potwierdzona za zgodność) wpisu klubu do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej (dotyczy UKS-ów i MKS-ów).
- kserokopia Statutu klubu lub KRS (dotyczy pozostałych klubów) zawierająca klauzulę, że klub prowadzi szkolenie grup dziecięco – młodzieżowych.
Informujemy, że w przypadku otrzymania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ograniczonych na ten cel środków finansowych, przydział sprzętu może ulec ograniczeniu jedynie do piłek ręcznych.
Termin przyjmowania wniosków 9.02.2011r.
Kursokonferencja szkoleniowa:
ZPRP planuje w październiku 2011r. przeprowadzenie 3 – dniowej kursokonferencji szkoleniowej dla osób prowadzących systematyczne szkolenie piłki ręcznej na poziomie podstawowym w klasach 4-6 i 1-2 gimnazjum.
Związek Piłki Ręcznej w Polsce pokrywa koszty procesu dydaktycznego, wyżywienia i zakwaterowania uczestników bez zwrotu kosztów przejazdu.
Miejsce konferencji ustalone zostanie w terminie późniejszym (luty-marzec) na podstawie konkursu ofert nadesłanych przez kontrahentów z terenu Kraju.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze podjęcie decyzji udziału w szkoleniu. Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonych drukach.
Pierwszeństwo udziału będą miały osoby pracujące w klubach (w tym UKS/MKS)
Przyjmujemy zgłoszenia organizatorów kursokonferencji dla 70 osób
Termin nadsyłania zgłoszeń na odpowiednich drukach do dnia 9.02.2011r.
Centralne letnie obozy „Sportowe Wakacje”:
W obozach centralnych mogą wziąć udział zespoły klubowe w składzie 14 zawodników(czek)  urodzonych w latach 1997 – 2000 wraz z nauczycielem – /szkoleniowcem/.
Koszt pobytu uczestników na 14 – to dniowym zgrupowaniu pokrywają zarówno Ministerstwo Sportu i Turystyki jak i uczestnicy obozów.
Wysokość odpłatności (bez nauczycieli), którą kluby przekażą w końcu maja 2011r. na konto organizatora, uzależniona będzie od wysokości dotacji przyznanej nam na ten cel przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tej sytuacji kwoty odpłatności, które będą figurować w wykazie obozów mogą ulec zmianie.
Nie przewiduje się wypłaty wynagrodzenia nauczycielom za wykonaną pracę podczas obozu.
Przejazd grup na obóz i z powrotem odbywa się na koszt własny uczestników.   
W obozie nie będą mogli uczestniczyć zawodnicy (czki) objęci szkoleniem wojewódzkim. Wyklucza się również udział zespołów koedukacyjnych.
Do dnia 31.03.2010r Związek prześle do klubów informację o wynikach kwalifikacji zespołów do poszczególnych obozów.
Szkolenie sportowe podczas zgrupowań realizowane będzie przez opiekunów grup na podstawie programu ZPRP. Zostanie on przesłany do klubów przed rozpoczęciem obozu.
Grupa uczestników z roczników 1999/2000 powinna przed obozem odbyć systematyczne, co najmniej roczne szkolenie piłki ręcznej.
Przed zgłoszeniem udziału zespołu, prosimy o poważne rozważenie decyzji uczestnictwa grupy (odpowiednie roczniki), zgody rodziców na opłatę kosztów uczestnictwa oraz właściwej rekrutacji grupy. Późniejsze wycofanie się zespołu z obozu, sprawia poważne kłopoty natury organizacyjnej.
Lokalizację, terminy obozów, roczniki uczestników, oraz wysokość odpłatności przypadająca na zespół zamieścimy w późniejszym terminie.
Termin nadsyłania zgłoszeń klubów na odpowiednich drukach do dnia 9.02.2011r.

Wszystkie załączniki znajdują się w zakładce PLIKI
    © Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl